O nas » Cel naszej działalności
 

Naszym celem jest głoszenie Ewangelii („zwiastuję wam radość wielką” – Łuk. 2:10, 14), zachęcanie do wzrostu w charakterze na podobieństwo charakteru Chrystusa (gdyż jedynie charakter - symboliczne serce - będzie tym co da nam wszystkim życie wieczne: "Nade wszystko czego ludzie strzegą, strzeż serca twego; bo z niego żywot pochodzi." Przypowieści 4: 23), rozpowszechnianie wiedzy biblijnej i zachęcanie innych do jej rozpowszechniania (szczególnie wiedzy odnoszącej się do naszych czasów) oraz pobudzanie do większego zainteresowania indywidualnym i grupowym studiowaniem Biblii według niesekciarskich zasad.

 

PONIEWAŻ

 

  • Człowiek został stworzony doskonałym, na obraz charakteru Boga i na skutek grzechu dosięgła go kara śmierci, unicestwienia, na którą był narażony przez obcowanie z różnymi rodzajami zła, dozwolonego przez Boga w celu poznania przez człowieka, przy pomocy doświadczenia natury zła i skutków grzechu oraz rozwinięcia pragnień niepopełniania grzechu i przebaczania (Genesis 1:26-31; 2:17; 3; Kazn. 7:29; Rzym. 5:12-19; 6:21-23; 8:20-22; 11:32; Ps. 76:8-11; 90).
  • Słowo "ciałem się stało" i było człowiekiem Jezusem, "który... mniejszym stał się od Aniołów" - by - "za wszystkich śmierci skosztował", będąc jednakże "odłączonym od grzeszników" (Ew. Św. Jan 1:14; Izaj. 7:14; Hebr. 2:9; 7:26).
  • "umartwiony będąc ciałem, ale ożywiony duchem", stał się "duchem ożywiającym" wielce wywyższonym, a "Bóg... darował mu imię, które jest nad wszelkie imię". "Który sam ma nieśmiertelność" (1 Piotra 3:18; 1 Kor. 15:45, 50; Filip. 2:9-11; 1 Tym. 6:16; Żyd. 1:3, 13).
  • "Pojednaniśmy z Bogiem przez śmierć Syna Jego", to znaczy: Bóg ograniczył gniew za nasze grzechy, ponieważ zapłacony został za nas Okup przez Jezusa, który Bóg sam przyjął, bo umiłował nas tak, że Syna Swego Jednorodzonego dał za nas. W taki sposób "Bóg w Chrystusie świat z samym sobą jednając, nie pamiętając im upadków ich " (ale jego umiłowanemu Synowi, który dobrowolnie dał siebie samego, jako nasz zastępca). Grzechy obciążały ludzkość, aż do śmierci Jezusa; wtedy Bóg odpuścił je, tzn. postanowił nie obciążać nas nimi więcej, bo zapłacone zostały przez naszego Odkupiciela czyli Zastępcę. Bóg nie odpuścił, czyli nie odwołał nałożonej kary, ale "włożył nań (na Odkupiciela) nieprawość wszystkich nas" (Izaj. 53:6) "który [karę] grzechy nasze na ciele swojem zaniósł na drzewo" (1Piotra 2:24). I to widzimy, jak Bóg przebaczył nam hojnie " dla Chrystusa" - ponieważ zapłacił karę, która w zupełności zadość uczyniła sprawiedliwości - 1 Jana 1:7; 2:12; Do Efez. 4:32; Dz.Ap. 4:12; 10:43; 13:38; Łuk. 24:47.

 

 

Pismo Święte oświadcza, że oddał On dobrowolnie swoje życie w ofierze, nie ze strachu przed Bogiem; nie dlatego, by był zmuszony; ale "który dla wystawionej sobie RADOŚCI [że może być posłusznym Ojcu, RADOŚCI z powodu odkupienia, przywrócenia ludzkości do pierwotnego stanu i doprowadzenia wielu synów do chwały], podjął krzyż" - List do Hebr. 12:2

 

 


NASZYM CELEM JEST GŁOSZENIE EWANGELII I OKAZANIE WDZIĘCZNOŚC WŁAŚNIE ZA TEN NICZYM

PRZEZ NAS NIEZASŁUŻONY DAR BOŻY JEZUSA CHRYSTUSA

W KTÓREGO WIERZĄC I POSTĘPUJĄC WEDŁUG JEGO SŁÓW DOSTĘPUJEMY

PRZEBACZENIA NASZYCH GRZECHÓW


 

Po więcej informacji odsyłamy do publikacji

 

OKUP ZA WSZYSTKICH

 

która dość szczegółowo omawia ten temat i z analizy której sami otrzymaliśmy wiele blogosławieństw

 

oraz do strony omawiającej podobne tematy, z której, jako społeczność, często korzystamy:

 

www.epifania.pl

 
  © 2019 studencibiblijni-warszawa.pl | Tworzenie stron internetowych